MANITOBA

Initial settlement location: 

Winnipeg

Horche, Dawa

Horche, Dhadon

Horche, Don

Horche, Sonam

Horche, Tenzin

Leba, Jampa

Leba, Lektsang

Leba, Pasang

Leba, Pema

Leba, Pemap

Leba, Thupten

Leba, Tsering

Leba, Tsering

Namgyal, Chomphel

Namgyal, Dawa

Namgyal, Gelek

Rongae, Noedup

Rongae, Zamyang Dolma

Samkhar, Dhondup

Samkhar, Kunzang

Samkhar, Peki

Samkhar, Tenzin

Samkhar, [First name]